تقویم روز
امروز سه شنبه 19 اسفند ماه 1399 ساعت 11:21 ق ظ

اطلاعیه آموزش کارکنان بهداشت

 

 

  

 

اطلاعیه آموزش کارکنان   شماره4خدمات                      پیوست   شماره 8 خدمات                                   پیوست    شماره 12خدمات                   پیوست12     
شماره یک   کارکنان شماره 5پرستار وبهیار             پیوست 5  شماره 9روانشناس                                 پیوست   شماره 13  پزشک پرستارماما      پیوست13
شماره 2بهورزان  شماره6بهورزان                   پیوست6  شماره 10مراقب سلامت-بهورزوپزشک و...       پیوست   شماره 14 بهورزان               پیوست 14
شماره3بهورزان شماره 7(بهورزومراقب سلامت)    پیوست 7 شماره11ماما-مراقب سلامت روانشناس              پیوست  شماره 15 پزشکان                 پیوست15
       
           
            
     شماره 16پزشک وپرستار                    پیوست16                 شماره22 بهداشت محیط                            پیوست22                                          
 شماره 17خدمات   پیوست شماره17   شماره23 خدمات  پیوست23
 شماره18بهداشت محیط    پیوست شماره18  شماره24بهورزان  پیوست24
       شماره19 ماما          پیوست شماره19  شماره 25بهداشت حرفه ای  پیوست25
      شماره 20کارشناس اتغذیه          پیوست شماره 20  شماره 26 محیط  پیوست26
 شماره 21 دندانپزشک،پزشک، مراقب سلامت        منبع غیردندانپزشک منبع دندانپزشک  شماره27پزشکان  پیوست27
     شماره28مراقب سلامت بهورز  پیوست28
    شماره 29 بهداشت حرفه ای پیوست 29
    شماره30پرستار بهیار پیوست30
  شماره31  پیوست31   
شماره32 پیوست32
   
   

پیوند های مفید