تقویم روز
امروز یکشنبه 22 فروردین ماه 1400 ساعت 20:35 ب ظ

اخبــار مهــم

مدیر دفتر رئیس دانشگاه

 

مهندس منصور نعیم آبادی

مدیر دفتر ریاست


 --------------

شماره تلفن
051-42627504

-----------------
نمابر

05142627500

------------------

  • پاسخ گویی به مراجعین
  • اخذ وقت جلسات اداری
  • مفاهیم علمی ونکات آموزشی
  • دفاتر روءسای دانشگاههای منطقه

دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی مشهد                                                                                                                      دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی بجنورد                                                                                                                     دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه                                                                                                          دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی تربت جام

دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی اسفراین                                                                                                                       دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی گناباد
                 

پیوند های مفید