تقویم روز
امروز یکشنبه 22 فروردین ماه 1400 ساعت 21:11 ب ظ

دبیرخانه هیئت امنا

اهداف و مأموریت های دبیرخانه:

1- انجام فعالیت های مطالعاتی در زمینه های اجرایی؛ برنامه ریزی راهبردی و تخصصی و ارزیابی در حوزه دانشكده علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی

2- زمینه سازی برای مشاركت و هماهنگی با سایر سازمان های دولتی؛ شوراها؛ سازمان های مردم نهاد و ...

3- برنامه ریزی در جهت تحقق سیاست های مصوب هیئت محترم وزیران در حوزه بهداشت، درمان و آموزش پزشكی از طریق توسعه تعامل فرابخشی دانشكده

4- نظارت بر تحقق سیاست های تعیین شده در حوزه دانشكده

5- توسعه ظرفیت های دانشكده از طریق فراهم آوردن زمینه تعامل با سایر سازمان های دولتی و شوراها

 

دکتر سعید سپهری کیا

رئیس دبیرخانه هیئت امناء

 --------------

شماره تلفن

  42627507 - 051

-----------------
پست الکترونیک

 

------------------

پیوند های مفید