تقویم روز
امروز شنبه 18 اردیبهشت ماه 1400 ساعت 21:17 ب ظ

فرآیندهای کاری دبیرخانه

-  برگزاری جلسات مشترک و کلان مناطق هیأت امناء

- برگزاری جلسات اختصاصی هیأت امناء دانشگاه

- تهیه و تنظیم گزارش شاخص های عملکردی دانشگاه

- تهیه و تنظیم گزارش مهم ترین دستاوردها و اقدامات دانشگاه

- تصویب گزارش حسابرسی دانشگاه

- تعیین حسابرس سالانه دانشگاه

- تصویب بودجه سالانه دانشگاه

- تصویب گزارش عملکرد بودجه

- برگزاری جلسه کمیسیون دائمی دانشگاه

- تولید و تصویب پیشنهادات اختصاصی دانشگاه

- ابلاغ، پیگیری و تهیه گزارش اجرایی شدن مصوبات هیأت امناء

- صدور احکام عضویت اعضای هیأت امناء

پیوند های مفید