سرپرست گروه سلامت جمعیت، خانواده ومدارس معاونت بهداشت از برگزاری جلسه آموزشی برنامه اپیک خبر داد.

فاطمه بوژآبادی در خصوص اهمیت برگزاری این جلسه افزود: این برنامه توسط اداره سلامت نوزادان وزارت متبوع جهت برنامه ریزی وانجام مداخلات موثر در برنامه های سلامت نوزادان دانشگاه های کشورابلاغ شده است و در این برنامه پس از شناسایی مشکلات، طی 10گام برنامه ریزی لازم در راستای رفع مشکل انجام می شود.

وی در پایان گفت: امید است با اجرای صحیح این برنامه بتوانیم مداخلات موثری در برنامه نوزادان وسایر برنامه های گروه سلامت جمعیت، خانواده ومدارس انجام دهیم.

آموزش این برنامه سه شنبه بیست و سوم دی ماه توسط دکترنسیم پورعلیزاده پزشک فوق تخصص نوزادان برای همکاران گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس شهرستان های نیشابور، فیروزه و زبرخان برگزار شد.