پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات

ورودی نامعتبر
لطفا نوع خدمت دریافتی خود را وارد کنید
جنست خود را تعیین نمایید
سن خود را به عدد وارد نمایید
تحصیلات خود را وارد کنید
شغل خود را وارد نمایید
شفافیت فرآیندی
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
پاسخگویی و مسئولیت پذیری
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
تسلط بر فرایند
ورودی نامعتبر
زمان فرایند
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
نظام مند بودن فرایند
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
کلیت فرآیند
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
عبارت امنیتی
ورودی نامعتبر

ستاد مرکزی دانشگاه :
نیشابور، ابتدای شهرک فرهنگیان، میدان معلم

تلفن : 23-42627521-051

ارتباط با روابط عمومی:42627503-051

نمابر : 051-42627500

رایانامه : info@nums.ac.ir

کد پستی : 93186-14139

دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی نیشابور

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر