سکوی رایزنی دیجیتال
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني / قوانين و مقررات
ورودی نامعتبر

معاونت هماهنگي برنامه و بودجه
ورودی نامعتبر

معاونت آمار و اطلاعات
ورودی نامعتبر

مديريت نقشه و اطلاعات مكاني
ورودی نامعتبر

مديريت نظام فني و اجرايي و دبيرخانه شوراي فني
ورودی نامعتبر

مديريت آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري
ورودی نامعتبر

ستاد مرکزی دانشگاه :
نیشابور، ابتدای شهرک فرهنگیان، میدان معلم

تلفن : 23-42627521-051

ارتباط با روابط عمومی:42627503-051

نمابر : 051-42627500

رایانامه : info@nums.ac.ir

کد پستی : 93186-14139

دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی نیشابور

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر