به گزارش وب دا به نقل از مفدا نیشابور، با هدف برنامه ریزی ورزش های تخصصی کارکنان و اساتید در سال ۱۴۰۰، اولین جلسه روسای انجمن های ورزشی رشته های تخصصی روز چهارشنبه هجدهم فروردین ماه ۱۴۰۰، در محل معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشکده برگزار شد.

در این جلسه که با حضور رئیس اداره تربیت بدنی و روسای انجمن های ورزشی برگزار شد، برنامه های ورزشی پیشنهادی انجمن شامل برنامه تمرینات و مسابقات درون و برون دانشگاهی و اردوهای ورزشی تهیه و تنظیم شد.

همچنین مواردی از قبیل برآورد و پیش بینی بودجه مورد نیاز سالیانه، برآورد وسایل و تجهیزات ورزشی مورد نیاز سالیانه، نظارت بر مراحل انتخاب مربیان واجد شرایط برای پیشبرد اهداف و برنامه ها و ارزیابی نحوه عملکرد آنان مورد بررسی قرار گرفت.