تقویم روز
امروز دوشنبه 28 مرداد ماه 1398 ساعت 18:09 ب ظ

دبیرخانه هیئت امنا

اهداف و ماموریتهای دبیرخانه :

1-انجام فعالیتهای مطالعاتی در زمینه های اجرایی ؛ برنامه ریزی راهبردی و تخصصی و ارزیابی در حوزه دانشكده علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی

2-   زمینه سازی برای مشاركت و هماهنگی با سایر سازمان های دولتی ؛شوراها ؛ سازمان های مردم نهاد و...

3-    برنامه ریزی در جهت تحقق سیاستهای مصوب هیئت محترم وزیران در حوزه بهداشت درمان و آموزش پزشكی از طریق توسعه تعامل فرابخشی دانشكده

4    نظارت بر تحقق سیاستهای تعیین شده در حوزه دانشكده

5-    توسعه ظرفیتهای دانشكده ازطریق فراهم آوردن زمینه تعامل با سایر سازمان های دولتی و شوراها

 

 

 

 

 

رئیس دبیرخانه هیئت امنا

دکتر سعید سپهری کیا

 --------------

شماره تلفن

  42627521-3  051

داخلی 312

-----------------
پست الکترونیک

 

------------------

پیوند های مفید

www.3dots.ir