تقویم روز
امروز یکشنبه 25 آذر ماه 1397 ساعت 21:42 ب ظ

 


دبیرخانه هیئت امنا

اهداف و ماموريتهاي دبيرخانه :

1-انجام فعاليتهاي مطالعاتي در زمينه هاي اجرايي ؛ برنامه ريزي راهبردي و تخصصي و ارزيابي در حوزه دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني

2-   زمينه سازي براي مشاركت و هماهنگي با ساير سازمان هاي دولتي ؛شوراها ؛ سازمان هاي مردم نهاد و...

3-    برنامه ريزي در جهت تحقق سياستهاي مصوب هيئت محترم وزيران در حوزه بهداشت درمان و آموزش پزشكي از طريق توسعه تعامل فرابخشي دانشكده

4    نظارت بر تحقق سياستهاي تعيين شده در حوزه دانشكده

5-    توسعه ظرفيتهاي دانشكده ازطريق فراهم آوردن زمينه تعامل با ساير سازمان هاي دولتي و شوراها

 

 

مسئول  دبیرخانه هیئت امنا

مهدی عرب موذن

 


 --------------

شماره تلفن
051-42627507

223

-----------------
پست الکترونیک

moazenm1@nums.ac.ir

------------------

www.3dots.ir