تقویم روز
امروز دوشنبه 31 خرداد ماه 1400 ساعت 02:40 ق ظ

اعتباربخشی بیمارستانی و موسسه ای

تعریف: 

 

 

اهم فعالیت ها و عملکرد ها :

اعتبار بخشی بیمارستانی:

 • ·         تشکیل کارگروه اعتباربخشی موسسه ای با همکاری مرکز مطالعات دانشکده EDC
 • ·         تشکیل کارگروه اعتبار بخشی بیمارستان ها با همکاری  مرکز EDO
 • ·         تشکیل کمیته خودارزیابی آموزشی دانشکده
 • ·         برگزاری جلسات خود ارزیابی معاونت ها و بخش های مختلف دانشکده  با حضور نمایندگان هریک از بخش ها
 • ·         تکمیل فرم های خود ارزیابی در هشت حوزه «اهداف و رسالت»، «مدیریت»، «آموزش کارکنان»، آموزش دانشجو، منابع و امکانات، هیات علمی، خدمات دانشجویی، پژوهش
 • ·         ارزیابی توسط دانشکده علوم پزشکی اسفراین در حوزه های هشت گانه
 • ·         برگزاری جلسات کمیته خود ارزیابی جهت اصلاح فرم های هشت گانه در برای تهیه مستندات هریک از نقاط قوت و رفع نقاط ضعف
 • ·         معرفی نماینده هر یک از گروه های آموزشی از طرف مدیر گروه جهت تشکیل کمیته نظارت بر آزمونهای عملی و بالینی
 • ·         تشکیل پرونده دروس جهت هر یک از دروس در رشته های مختلف آموزشی

اعتباربخشی موسسه ای:

 • ·         تشکیل کارگروه اعتباربخشی بیمارستان ها
 • ·         صدور احکام و سیاست های اجرایی کمیته خودارزیابی بیمارستان ها
 • ·         انجام اعتباربخشی آموزشی  براساس سنجه های اعتباربخشی  آموزشی
 • ·         اعتباربخشی درمانی بیمارستان ها
 • ·         خودارزیابی اعتباربخشی آموزشی و پژوهشی بیمارستان 22 بهمن نیشابور در حوزه های اورژانس، پاراکلینیک ، مدیریت تسهیلات، فراگیران، اعضای هیئت علمی ،برنامه ها و فرآیندهای آموزشی ،مدیریت آموزش ،پایش و ارزشیابی عملکرد ،  کمیته های بیمارستانی ، حقوق و ایمنی بیماران ،عرصه اصلی پژوهش های بالینی
 • ·         برگزاری جلسات چالش های پیش روی بیمارستان های
 • ·         برگزاری جلسات کمیته  مدیریت آموزش در بیمارستان ها
 • ·         گزارش  خودارزیابی و راهکارهای رفع چالش
 • ·         اختصاص فضای آموزشی در بیمارستان ها جهت انتقال مفاهیم درمانی و تبادل نقطه نظرات

 

اعضای کارگروه بسته اعتباربخشی بیمارستانی:

سیده معصومه سعادتی: مسئول محور حقوق و ایمنی بیماران

محمدرضا آریایی فر: مسئول محور بخش اورژانس و واحدهای پاراکلینیکی

علی موحدی: مسئول محور اعضای هیات علمی

الهام آزموده: مسئول محور برنامه ها و فرایندهای آموزشی

 

پیوند های مفید