موارد یافت شده مورد.
حوزه ریاست
 ردیف                        نام خدمت                  مسئول  فرآیند    مستندات  شماره تماس   فرم های مربوطه   نظر سنجی
 1  ملاقات با ریاست  آقای رحمتی  فرم ملاقات  نظر سنجی

ستاد مرکزی دانشگاه :
نیشابور، ابتدای شهرک فرهنگیان، میدان معلم

تلفن : 23-42627521-051

ارتباط با روابط عمومی:42627503-051

نمابر : 051-42627500

رایانامه : info@nums.ac.ir

کد پستی : 93186-14139

دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی نیشابور

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر