تقویم روز
امروز سه شنبه 6 اسفند ماه 1398 ساعت 02:39 ق ظ

اهداف و مأموریت های دبیرخانه هیئت امناء

 اهداف و مأموریت های دبیرخانه:

1- انجام فعالیت های مطالعاتی در زمینه های اجرایی؛ برنامه ریزی راهبردی و تخصصی و ارزیابی در حوزه دانشكده علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی

2- زمینه سازی برای مشاركت و هماهنگی با سایر سازمان های دولتی؛ شوراها؛ سازمان های مردم نهاد و ...

3- برنامه ریزی در جهت تحقق سیاست های مصوب هیئت محترم وزیران در حوزه بهداشت، درمان و آموزش پزشكی از طریق توسعه تعامل فرابخشی دانشكده

4- نظارت بر تحقق سیاست های تعیین شده در حوزه دانشكده

5- توسعه ظرفیت های دانشكده از طریق فراهم آوردن زمینه تعامل با سایر سازمان های دولتی و شوراها

پیوند های مفید