تقویم روز
امروز دوشنبه 11 فروردین ماه 1399 ساعت 14:03 ب ظ
فرم گزارش دهی خطا

همکار محترم فرم گزارش دهی خطا با هدف استفاده از تجربیات همکاران در جهت آموزش و کاهش خطاهای تکراری و براساس استانداردهای ایمنی بیمار طراحی گردیده و صرفا در دسترس مسئول ایمنی بیمار و دفتر بهبود کیفیت قرار خواهد گرفت . لذا با اطمینان از عدم امکان شناسایی فرد از شما تقاضا می شود خطاهایی را که مشاهده می کنید از طریق این فرم(کاغذی / الکترونیکی در سایت بیمارستان ) گزارش نمایید .پیشاپیش از همکاری و احساس مسئولیت شما صمیمانه قدردانی می نماییم. _________________________________

شماره پرونده بیمار (در صورت نیاز)

ورودی نامعتبر
سال

ورودی نامعتبر
ماه

ورودی نامعتبر
شیفت

ورودی نامعتبر
سمت گزارش دهنده

ورودی نامعتبر
حیطه ی خطا

ورودی نامعتبر
آیا خطا منجر به آسیب به بیمار شده است؟

ورودی نامعتبر
توضیح نحوه بروز خطا: (خطای اتفاق افتاده و دلایل احتمالی بروز آن شرح داده شود)

ورودی نامعتبر
راهکار های پیشنهادی جهت جلوگیری از تکرار موارد مشابه را ذکر نمایید.

ورودی نامعتبرپیوند های مفید