واگذاری خدمت صدور کارت بهداشت به دفتر پیشخوان رجائی 

ادرس میدان خیام رویروی موزه شماره تماس 42216805 و09151514800 اقای رجائی