دستورالعمل نحوه بارگذاری محتوای وب سایت

Image
مهمترین مواردی که در این وب سایت بروزرسانی می گردند عبارتند از:
  1. اخبار و اطلاعیه ها.
  2. بخشنامه ها، قوانین و مقررات و دستورالعمل ها.
  3. گزارشات عملکرد دانشگاه.
  4. میز خدمت الکترونیکی ، لینک سامانه ها و اطلاع رسانی ارائه خدمات.
  5. اطلاع رسانی خدمات و فرآیندها ، شناسنامه خدمات.
  6. صفحات داخلی مربوط به معاونت ها و مدیریت ها.
  7. مناقصات و مزایدات.
  8. اطلاعات مجلات و همایش ها.
  9. بسترهای ارتباطی(تلفن، رایانامه و ...) با ریاست دانشگاه، معاونین و مدیریتها.
  10. موارد کلی مرتبط با تارنما.
لازم به توضیح است با توجه به اینکه حوزه های مختلف دانشگاه نظیر روابط عمومی، مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و معاونتهای توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی، تحقیقات و فناوری، آموزشی  هریک محتوای بخشهای مرتبط با خود را در صفحه اصلی وب سایت دانشگاه مدیریت می کنند، محتوای هریک از بخشهای صفحه اصلی وب سایت، توسط نماینده معرفی شده  هر یک از حوزه های پیشگفت در صفحه اصلی وب سایت دانشگاه درج می گردد و مشکلات فنی احتمالی در درج محتوا توسط مسوول فنی وب سایت(نماینده مدیریت آمار وفناوری اطلاعات دانشگاه) مرتفع می گردد. ضمنا محتوای زیرسایتها(معاونتها، مدیریتها، دانشکده ها، بیمارستانها، شبکه های بهداشت و درمان) توسط نماینده معرفی شده در زیرسایت مربوطه درج می گردد.