تقویم روز
امروز چهارشنبه 2 بهمن ماه 1398 ساعت 01:16 ق ظ

مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

شرح وظایف مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات

مطالعه و بررسی آیین نامه ها و اساس نامه ها و تهیه گزارشهای مربوط به نرم افزارهایرایانه ای
  o بررسی و تطبیق کلیه امور مربوط به نرم افزارهای رایانه ای با مفاد اساس نامهها و آیین نامه ها
  o همکاری در مطالعه و ارزیابی فعالیت ها، سیستم ها، و روشهای موجود و ارائهپشنهادات اصلاحی در جهت نیل به اهداف سازمانی
  o همکاری در انجام بررسی های راهبردی در زمینه طرحهای فن آوری اطلاعات
  o تهیه برنامه های زمانی اجرای پروژه های برنامه ریزی سیستم
  o انتخاب، پیاده سازی و نگهداری نرم افزار های پایه ای و کاربردی با توجه بهپیکربندی سیستم و نیاز سازمان
  o نظارت در تهیه ی داده های آزمایشی و آزمایش کلیه برنامه های سیستم به منظورحصول اطمینان از صحت عملکرد در ارتباط منطقی برنامه ها با  
     یکدیگر
  o آزمایش نرم افزارهای پایه ای به منظور اطمینان از صحت کارکرد آنها
  o تعیین اهداف سیستم پیشنهادی جدید در جهت ارتقای کارایی سیستم های موجود باتوجه به مشخصات کامل ورودی ها و خروجی ها، فایل ها و
     هزینه های لازم جهت پیاده سازی و عملیاتی کردن سیستم در برنامه زمانی مشخص
  o تهیه برنامه های لازم به منظور اخذ گزارشات عملکرد سیستم ها و بررسی مستمربرای ارتقاء کارایی آنها
  o ایجاد ارتباط با سایر مراکز رایانه ای به منظور آگاهی از پیشرفت های علمی وفنی در خصوص سخت افزار و نرم افزار های پایه ای و بکار گیری آنها
  o همکاری با طراحان، تحلیل گران، کارشناسان شبکه به منظور ایجاد تسهیلات برایبکار گیری سیستم های مورد نظر
  o مشارکت در سمینار های تخصصی و ارائه ی نتایج حاصله ازتحقیقات و پیشرفت هایعلمی و فنی مربوط به فن آوری اطلاعات
  o تهیه دستورالعمل های راهبری و نگهداری سیستم نرم افزاری
  o تهیه برنامه های آموزشی برای کارکنان مربوط و پیگیری ونظارت بر حسن اجریبرنامه ها
  o مطالعه و تحقیق در زمینه پیشرفت های علمی و فنی فن آوری اطلاعات و ارائه نظرمشورتی به مقام های بالاتر
  o پیگیری و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع مشکلات نرم افزاری و بهبودسیستم.پیگیری و انجام سایر امور محوله
  o مشاوره به واحدها جهت مکانیزه کردن فرآیندها
 

پیوند های مفید