تقویم روز
امروز جمعه 25 آبان ماه 1397 ساعت 21:55 ب ظ

 

اوقات شرعی

حاضرین در سایت

15629  مهمان و 0 عضو حاضر هستند

مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

شرح وظايف مديريت آمار و فن آوري اطلاعات

مطالعه و بررسی آيين نامه ها و اساس نامه ها و تهيه گزارشهای مربوط به نرم افزارهایرايانه ای
  o بررسی و تطبيق کليه امور مربوط به نرم افزارهای رايانه ای با مفاد اساس نامهها و آيين نامه ها
  o همکاری در مطالعه و ارزيابی فعاليت ها، سيستم ها، و روشهای موجود و ارائهپشنهادات اصلاحی در جهت نيل به اهداف سازمانی
  o همکاری در انجام بررسی های راهبردی در زمينه طرحهای فن آوری اطلاعات
  o تهيه برنامه های زمانی اجرای پروژه های برنامه ريزی سيستم
  o انتخاب، پياده سازی و نگهداری نرم افزار های پايه ای و کاربردی با توجه بهپيکربندی سيستم و نياز سازمان
  o نظارت در تهيه ی داده های آزمايشی و آزمايش کليه برنامه های سيستم به منظورحصول اطمينان از صحت عملکرد در ارتباط منطقی برنامه ها با  
     يکديگر
  o آزمايش نرم افزارهای پايه ای به منظور اطمينان از صحت کارکرد آنها
  o تعيين اهداف سيستم پيشنهادی جديد در جهت ارتقای کارايی سيستم های موجود باتوجه به مشخصات کامل ورودی ها و خروجی ها، فايل ها و
     هزينه های لازم جهت پياده سازی و عملياتی کردن سيستم در برنامه زمانی مشخص
  o تهيه برنامه های لازم به منظور اخذ گزارشات عملکرد سيستم ها و بررسی مستمربرای ارتقاء کارايی آنها
  o ايجاد ارتباط با ساير مراکز رايانه ای به منظور آگاهی از پيشرفت های علمی وفنی در خصوص سخت افزار و نرم افزار های پايه ای و بکار گيری آنها
  o همکاری با طراحان، تحليل گران، کارشناسان شبکه به منظور ايجاد تسهيلات برایبکار گيری سيستم های مورد نظر
  o مشارکت در سمينار های تخصصی و ارائه ی نتايج حاصله ازتحقيقات و پيشرفت هایعلمی و فنی مربوط به فن آوری اطلاعات
  o تهيه دستورالعمل های راهبری و نگهداری سيستم نرم افزاری
  o تهيه برنامه های آموزشی برای کارکنان مربوط و پيگيری ونظارت بر حسن اجریبرنامه ها
  o مطالعه و تحقيق در زمينه پيشرفت های علمی و فنی فن آوری اطلاعات و ارائه نظرمشورتی به مقام های بالاتر
  o پيگيری و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع مشکلات نرم افزاری و بهبودسيستم.پيگيری و انجام ساير امور محوله
  o مشاوره به واحدها جهت مکانيزه کردن فرآيندها
 
www.3dots.ir