تقویم روز
امروز سه شنبه 30 مرداد ماه 1397 ساعت 10:13 ق ظ

 

میز خدمت معاونت درمان

میز خدمت معاونت درمان

ردیف عنوان خدمت فرایند خدمت مستندات مورد نیاز مسئول ارائه خدمت ارائه خدمت (الکترونیک/غیرالکترونیک/ترکیبی)
1 دریافت گزارشات مردمی فرایند مستنات    
2          
3          
4          
5          
www.3dots.ir