تقویم روز
امروز سه شنبه 30 مرداد ماه 1397 ساعت 10:13 ق ظ

 

میز-خدمت معاونت بهداشت

ه

مدیریت آموزش

 

ردیف عنوان خدمت فرایند خدمت مستندات مورد نیاز مسئول ارائه خدمت
1        
2        
3        
4        
5        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
www.3dots.ir