تقویم روز
امروز یکشنبه 11 خرداد ماه 1399 ساعت 18:59 ب ظ

بیماری های مشترک انسان ودام (زئونوز)

 

بیماری های مشترک انسان وحیوان(زئونوز)
دانلود راهنمای کشوری مبارزه باهاری
دانلود پرسش های رایج در باره هاری
دانلود راهنمای کشوری مبارزه باتب مالت
دانلود راهنمای کشوری  مبارزه با لیشمانیاز
دانلود راهنمای کشوری  مبارزه با تب کریمه کنگو
دانلود بیماری های قابل انتقال توسط انسان وحیوان ویژه مراقب سلامت
دانلود راهنمای تشخیص ودرمان بروسلوزیس
دانلود پیشگیری،کنترل ودرمان بیماری تب مالت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیوند های مفید