تقویم روز
امروز چهارشنبه 20 فروردین ماه 1399 ساعت 02:58 ق ظ

شرح وظایف امور آزمایشگاه

شرح وظایف امور آزمایشگاه:

عنوان شغل : کارشناس مسئول آزمایشگاههای بهداشتی

1-   نظارت مستمر بر فعالیت کلیه آزمایشگاههای تشخیص طبی تحت پوشش

2-   همکاری با کمیته استاندارد برای استاندارد کردن فرایندهای آزمایشگاه.

3-   نظارت بر کنترل کیفی آزمایشات و تجهیزات آزمایشگاهی.

4-   نظارت بر چگونگی مصرف کیتها و اقدام لازم در جهت درخواست به موقع مواد مصرفی.

5-   استخراج آمار و شاخصها و بررسی آنها.

6-   همکاری در آموزش پرسنل ذیربط.

7-   تدوین برنامه استراتژیک واحد و برنامه جامع عملیاتی

8-   تهیه گزارش عملکرد واحد به صورت فصلی و سالیانه

9-     برگزاری جلسات مختلف با کارشناسان

10-    سایر امور محوله با نظر مافوق

 

 

پیوند های مفید