تقویم روز
امروز شنبه 28 مهر ماه 1397 ساعت 08:25 ق ظ

 

راهنمای ساختمان و طبقات مرکز

طبقه همکف
واحد های اداری واحد های پاراکلینیک واحد های درمانی
ریاست حسابداری پذیرش و مدارک پزشکی واحدکارشناسان بیمه آرمایشگاه اطفال
مدیریت درآمد IT و HIS تایپ و تکثیر رادیولوژی داخلی
حراست ترخیص واحد کنترل عفونت واحد تاسیسات درمانگاه اورژانس(واحد آقایان،بانوان و اطفال)
بهداشت محیط و حرفه ای مددکاری اجتماعی واحد ایمنی بیمار واحد کارپردازی داروخانه اورژانس مامائی
کارگزینی صندوق واحد آموزش(سوپروایزر آموزشی) واحد انبار مصرفی و تجهیزات    
www.3dots.ir