تقویم روز
امروز یکشنبه 5 اسفند ماه 1397 ساعت 09:21 ق ظ

 

فعالیت پژوهش

معاونت بهداشتی

عملکرد هفتگی (هفته اخر خردادماه95  )

ردیف

 گروه / واحد

اهم فعالیت های هفته گذشته

اهم برنامه های هفته آینده

1-

پژوهش و تحقیقات

 - کارهای روتین در واحد

تشکیل جلسه شورای پژوهشی مورخ 9/4/95

 

 

 

 

www.3dots.ir