تقویم روز
امروز دوشنبه 11 فروردین ماه 1399 ساعت 15:08 ب ظ

بیش از 1000 عدد قلیان در نیشابور معدوم شد

 

بیش از 1000عدد قلیان جمع آوری شده از قهوه خانه های سطح شهر نیشابور معدوم شد.

به گزارش وب­دا، در راستای اجرای ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی و بنا بر ماده 13 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 85.07.05مجلس محترم شورای اسلامی و بند 8 از ماده یک و مواد 7 ، 8 ، 9 و 10 آئین نامه اجرایی قانون فوق مصوبه 86.07.9 هیئت محترم وزیران و پیرو دستور دادستانی محترم دادسرای عمومی و انقلاب نیشابور در خصوص جمع آوری قلیان­ها از اماکن عمومی ،در بازدیدهای انجام شده اکیپی مشترک از معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی نیشابور (گروه بهداشت محیط و حرفه ای ) ، اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی نیشابور و اتحادیه چلوکبابی بیش از 1000 عدد قلیان از قهوه خانه های سطح جمع آوری شده که طبق دستور دادستانی محترم نیشابور مبنی بر معدوم سازی، قلیان­های فوق در محل ایستگاه موقت زباله واقع در شهرک انتهای جاده شنشویی معدوم گردید.

گزارش تصویری

پیوند های مفید