تقویم روز
امروز شنبه 31 فروردين ماه 1398 ساعت 21:06 ب ظ

 

 

 

  معرفی  و  اهداف واحد برنامه ریزی:
واحد برنامه ريزي مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی با همكاري اعضاء هيات علمي و كارشناسان دانشگاه و با استفاده از يافته‌هاي پژوهش‌هاي آموزشي درباره چگونگي بهبود كيفيت آموزشي و به كار بردن برنامه ريزي در نظام آموزشي به بازانديشي، بازسازي و بازآفريني اين نظام مي پردازد. لذا براي نيل به اين اهداف فعاليت‌هاي خود را عمدتا در محورهاي زير متمركز نموده است :
♦ ارتقا سطح مهارتهاي برنامه ريزي آموزشي (تدوين طرح دوره، طرح درس و . . .) در اعضا هيئت علمي با برگزاري کارگاه هاي مرتبط و ارائه مشاوره.
♦ مشارکت در تدوين و بازنگري برنامه‌هاي آموزشي در سطوح مختلف (به ويژه برنامه درسي=Course Planو طرح درس=lesson plan) رشته ها و مقاطع مختلف
♦ ارتقا سطح مهارتهاي آموزشي و ارزشيابي اعضاء هيات علمي دانشگاه از طريق برگزاري كارگاه‌هاي مرتبط و ارائه مشاوره ‌هاي فردي و گروهي
♦ ارائه مشاوره به دانشجويان در زمينه روش‌هاي نوين ياددهي و يادگيري، برنامه ريزي آموزشي و پژوهش هاي مرتبط
♦ مشاركت در تدوين و بازبيني برنامه‌هاي آموزشي براي راه اندازي رشته‌هاي جديد در دانشگاه
♦ پيگيري و هدايت روند تصويب و ارتقا برنامه ها و دوره هاي آموزشي در سطوح و مقاطع مختلف در دانشگاه
♦ توسعه روشهاي نوين سنجش و ارزشيابي دانشجويان و ارائه مشاوره به اساتيد و گروه هاي آموزشي در اين مورد و برگزاري کارگاه
♦ هدايت پروژه اعتبار بخشي برنامه هاي آموزشي (مورد تاكيد وزارت متبوع) و مشاركت در تدوين و اجراي فرآيند ارزشيابي دروني و بيروني
♦ انجام مطالعات كاربردي در زمينه ارتقا و توسعه روشهاي نوين آموزش و ارزشيابي و موضوعات كاربردي در آموزش نظير تئوريهاي نوين يادگيري- مهارت هاي ارتباطي- نياز سنجي آموزشي و . . .


همچنين از وظايف خطير مركز توسعه به منظور تقويت مهارتهاي برنامه ريزي درسي و بهبود كيفيت مواد ياددهي، يادگيري، ارزيابي يادگيري دانشجويان و كارآيي آموزش مي باشد كه اين وظايف از طريق كميته برنامه ريزي درسي و بازنگري دورس انجام مي گيرد واهداف آن عبارتند از :
• بهبود برنامه درسي
• انطباق برنامه هاي درسي با نيازهاي جامعه
• انطباق برنامه هاي درسي با وظايف آينده دانشجويان

  

 

 

 

پیوند های مفید

www.3dots.ir