تقویم روز
امروز دوشنبه 28 مرداد ماه 1398 ساعت 18:08 ب ظ

 

 

معاون توسعه مدیریت و منابع

 رضا مبارکی

کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

شماره تلفن :42627502-051

شماره نمابر :42627524-051
پست الکترونیک
Mobarakir1@nums.ac.ir

پیوند های مفید

www.3dots.ir