تقویم روز
امروز یکشنبه 25 آذر ماه 1397 ساعت 21:41 ب ظ

 

عملکرد بسیار مطلوب دانشکده علوم پزشکی نیشابور در سال 95
عملکرد بسیار مطلوب دانشکده علوم پزشکی نیشابور در سال 95
بازدید تیم ارزیاب کشوری از بیمارستان‌های آموزشی نیشابور
بازدید تیم ارزیاب کشوری از بیمارستان‌های آموزشی نیشابور

 

 

معاون توسعه مدیریت و منابع

 رضا مبارکی

کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

شماره تلفن :42627502-051

شماره نمابر :42627524-051
پست الکترونیک
Mobarakir1@nums.ac.ir

www.3dots.ir