تقویم روز
امروز دوشنبه 23 تیر ماه 1399 ساعت 19:36 ب ظ

شرح وظایف واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها شبکه بهداشت ودرمان فیروزه

كاردان پیشگیری و مبارزه با بیماریها فیروزه

        عنوان شغل : كاردان پیشگیری و مبارزه با بیماریها تعریف: این شغل در برگیرنده پست هایی است که متصدیان آن ها، تحت نظارت کلی، به مبارزه با بیماری های بومی، واگیر و غیر واگیر در سطوح  ملی و استانی پرداخته و ضمن همکاری با کارشناسان در شرایط عادی و یا مواجهه با طغ....

كارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریها شبکه فیروزه

        عنوان شغل : كارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریها تعریف: این شغل در برگیرنده پست هایی است که متصدیان آن ها، تحت نظارت کلی، فعالیت هایی شامل جمع آوری، تحلیل آمار و اطلاعات، نظارت، پایش و ارزیابی موثر جهت مبارزه با بیماری های بومی، واگیر و غیر واگیر، استخراج....

پیوند های مفید