تقویم روز
امروز چهارشنبه 14 خرداد ماه 1399 ساعت 06:39 ق ظ

شرح وظایف کارشناس برنامه تنظیم خانواده شبکه فیروزه

          عنوان شغل : كارشناس برنامه تنظیم خانواده شرح وظایف:   تهیه برنامه عملیاتی سالیانه برنامه تنظیم خانواده - نظارت بر عملكرد پرسنل واحدهای محیطی در زمینه اجرای صحیح برنامه تنظیم خانواده - جمع بندی آمار ارسالی از مراكز محیطی -  ارسال آمار به واحد بهداشت خا....

شرح وظایف کارشناس برنامه مادران شبکه فیروزه

        عنوان شغل : كارشناس برنامه مادران شرح وظایف: تهیه برنامه عملیاتی سالیانه برنامه مادران  نظارت بر عملكرد پرسنل واحدهای محیطی در زمینه اجرای مراقبتهای ادغام یافته سلامت مادران  تجزیه و تحلیل و محاسبه شاخصهای برنامه ماردان - هماهنگی با واحد بهداشت خانواده معا....

پیوند های مفید