تقویم روز
امروز چهارشنبه 14 خرداد ماه 1399 ساعت 07:41 ق ظ

شرح وظایف کارشناس واحد بهداشت حرفه ای شبکه فیروزه

          عنوان شغل :  کارشناسان مراکز واحد بهداشت حرفه ای شرح وظایف:   ۱-احترام و پاسخگویی شایسته به ارباب رجوع ۲-نظارت و برنامه ریزی فنی و اداری کادر تحت سرپرستی در زمینه بهداشت حرفه ای و آگاهی لازم از وضعیت مربوط به آنها. ۳-انجام مطالعات لازم به منظور آگاهی....

شرح وظایف کارشناسان ستادی واحد بهداشت حرفه ای شبکه بهداشت ودرمان فیروزه

        عنوان شغل :  کارشناسان ستادی واحد بهداشت حرفه ای شرح وظایف:   1)بازدیدوبازرسی ازکارگاههاوکارخانجات درچهاربخش (صنعت-خدمات- کشاورزی –معدن)درصبح وبعدازظهر. 2)شناسایی،ارزشیابی وحذف وکنترل عوامل زیان آورمحیط کار جهت ارتقاءسطح سلامت شاغلین. 3)پیگیری ونظارت بر....

پیوند های مفید