تقویم روز
امروز پنج شنبه 26 تیر ماه 1399 ساعت 04:34 ق ظ

بخش نامه های نیروی انسانی

Download this file (آئین نامه اجرائی فصل دهم مدیریت خدمات کشوری.pdf)دانلود

[آئین نامه اجرایی فصل دهم مدیریت خدمات کشوری]

218 kB

Download this file (ائین نامه جدید ماموریت آموزشی.pdf)دانلود

[آئین نامه جدید ماموریت اموزشی]

544 kB

 

Download this file (ادامه تحصیلبا استفغاده از خدمت نیمه وقت.pdf)دانلود

[بخشنامه ادامه تحصیل با استفاده از خدمت نیمه وقت ]

100 kB

Download this file (بخشنامه در خصوص بازنشستگی پیش از موعد.pdf)دانلود

[بخشنامه در خصوص بازنشتگی پیش از موعد]

184 kB

Download this file (بخشنامه در خصوص تاریخ و نحوه استفاده از مرخصی زایمان 9 ماه.pdf)دانلود

[بخشنامه در خصوص تاریخ و نحوه استفاده از مرخصی زایمان 9 ماه]

78 kB

Download this file (بخشنامه در خصوص ثبت اطلاعات کارکنان قراردادی قبل از سال 1390 در سامانه کارمند ایران.pdf)دانلود[بخشنامه در خصوص ثبت اطلاعات کارکنان قراردادی قبل از سال 1390 در سامانه کارمند ایران]209 kBDownload this file (بخشنامه در خصوص جذب دندانپزشکان متعهد خاص.pdf)دانلود[بخشنامه در خصوص جذب دندانپزشکان متعهد خاص]215 kBDownload this file (بخشنامه سختی کار نگهبان 960 امتیاز.pdf)دانلود[بخشنامه سختی کار نگهبان 960 امتیاز]723 kBDownload this file (بخشنامه نحوه تبدیل حقوق تبصره 3 که مدرک بالاتر اخذ نمود.pdf)دانلود[بخشنامه نحوه تبدیل حقوق تبصره 3 که مدرک بالاتر اخذ نمود]688 kBDownload this file (قانون حمایت از کودکان بی سرپرست.pdf)دانلود[ قانون حمایت از کودکان بی سرپرست]187 kBDownload this file (مرخصی مراقبت از همسر.pdf)دانلود[مرخصی مراقبت از همسر]739 kB
 
 

پیوند های مفید