تقویم روز
امروز سه شنبه 24 تیر ماه 1399 ساعت 07:02 ق ظ

رابط درمانگاههای تخصصی بیمارستان 22بهمن

                                                        

نام و نام خانوادگی  :حسین محمدی 

سمت:  رابط درمانگاههای تخصصی

پست الكترونیك :      mohammadih1@nums.ac.ir        

 تلفن:051- 43304        

مسئولیت های قبلی :سرپرست منطقه اورژانس 115 نیشابور-مدیر عامل تعاونی مسکن پرستاران

مسئولیت فعلی : مدیر امور عمومی  -روابط عمومی بیمارستان 22بهمن -رابط درمانگاههای تخصصی بیمارستان 22بهمن

ابلاغ رابط درمانگاههای تخصصی بیمارستان 22بهمن

 

پیوند های مفید