تقویم روز
امروز سه شنبه 24 تیر ماه 1399 ساعت 07:27 ق ظ

شرح وظایف دفتر بهبود کیفیت و اعتبار بخشی

شرح وظایف دفتر بهبود کیفیت و اعتبار بخشی

ü      تدوین برنامه استراتژیک با همکاری مدیران میانی

ü      همکاری با واحد ها در نوشتن برنامه عملیاتی

ü      طراحی و پایش و اجرای برنامه بهبود کیفیت و ایمنی بیمار با مشارکت مدیران

ü      تدوین و اجرای خط مشی ها، دستورالعمل ها و فرآیندهای بیمارستان با هماهنگی ذینفعان

ü      تهیه و تعیین شاخص های کلیدی بیمارستان با مشارکت مسئولین واحد ها و مدیران بیمارستان و تجزیه و تحلیل آنها و ارائه گزارش

ü      بررسی و پیگیری و تجزیه و تحلیل شکایات و ارائه نتایج به کمیته مدیریت اجرایی

ü      ارتقا سطح آگاهی و دانش در راستای مفاهیم استاندارد مدیریت کیفیت و اعتبار بخشی

ü      برنامه ریزی جهت اموزش و فرهنگ سازی جهت استقرار الزامات اعتبار بخشی

ü      طراحی و اجرای برنامه ممیزی داخلی

ü      نظارت بر اجرای صحیح کمیته ها و پیگیری مناسب مصوبات

مسئول دفتر بهبود کیفیت و اعتبا ربخشی

آقای هادی علیائی- کارشناس پرستاری

کارشناس بهبود کیفیت و اعتبار بخشی

آقای محمد اسماعیل رحیمی

کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار

خانم صفوی

کارشناس پرستاری

دفتربهبود کیفیت و اعتبار بخشی: ساختمان دیالیز- طبقه اول- داخلی 427- 428

 

 

پیوند های مفید