تقویم روز
امروز جمعه 9 خرداد ماه 1399 ساعت 07:18 ق ظ

شرح وظایف واحد بازرسی

1- تهیه و تنظیم برنامه های بازرسی مستمر ، دوره ای و موردی از واحدهای تابعه در سطح استان جهت سنجش میزان " مطابقت عمل و عملکرد " اقدام کنندگان با اهداف برنامه ها ، دستورالعمل ها و ضوابط و شاخصهای مورد ارزیابی دانشكده.

2- نظارت بر حسن انجام امور دستگاه.

3- بازرسی از عملکرد مدیران و کارکنان.

4- سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مدیران وکارکنان با ارباب رجوع.

5- تهیه گزارشات دوره ای فصلی (سه ماهه – شش ماهه....) جهت اطلاع مدیر کل محترم بازرسی و ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات وزارت متبوع و بالاترین مقام اجرائی دستگاه از عملکرد واحدهای مختلف دانشكده.

6- برقراری ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور و ایفای وظیفه مندرج در ماده 12 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ، کمیسیون اصل 88 و 90 مجلس شورای اسلامی و واحدهای نظر سنجی دستگاهها و رسانه های جمعی ومطبوعات.

7- کشف مفاسد مالی و اداری از طریق بازرسی های آشکار و پنهان و ارائه گزارشات لازم به مراجع ذیصلاح و بالاترین مقام اجرائی دستگاه.

8- تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها ، مدیریت ها و کارکنان براساس بازرسی های انجام شده.

9- اعلام نظر در مورد میزان رضایت مردم از عملکرد کارکنان و مدیران به واحد امور اداری برای اعمال در وضعیت و میزان استخدام آنها در چارچوب قوانین و مقرارت.

10- اعلام موارد تخلف اداری مشهود کارکنان و مسئولان در حین بازرسی به هیئت تخلفات.

11- تدوین و ارائه چک لیست های مورد نیاز بازرسی.

12- پیشنهاد برپائی جلسات پرسش و پاسخ واحدهای تابعه دانشكده بر حسب نیاز و ضرورت و حضور فعال بازرسان جهت شناخت مشکلات مدیریتی و پرسنلی و ارائه راهکارهای مناسب جهت حل مشکلات.

پیوند های مفید