تقویم روز
امروز جمعه 9 خرداد ماه 1399 ساعت 09:17 ق ظ

شرح وظایف واحد ارزیابی عملکرد

1- همکاری در تهیه و تدوین شاخصهای اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد واحدها.

2- اجرای دستورالعمل های ارزیابی عملکرد و تکمیل فرم های مربوطه.

3- پیگیری و اجرای ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان و تهیه گزارش تحلیلی از نتایج ارزیابی و ارائه آن به بالاترین مقام مسئول دستگاه.

4- نظارت بر حسن اجرای برنامه هاو عملکرد واحدهای تابعه و تحلیل ارزیابی های انجام شده و ارائه پیشنهادات لازم.

5- انجام مطالعات و تحقیقات لازم در رابطه با برنامه های ارزیابی عملکرد و شاخصهای مورد عمل در واحدهای اجرائی و ارائه یپشنهادهای لازم.

6- تهیه و تنظیم چک لیست های مورد نیاز جهت ارزیابی عملکرد واحدهای تابعه.

پیوند های مفید