تقویم روز
امروز سه شنبه 30 مرداد ماه 1397 ساعت 10:12 ق ظ

 

عبارت مورد جستجوی خود را در کادر زیر وارد کنید

بیمارستان حکیم

ردیف عنوان خدمت فرایند  مستندات  مسئول شماره تماس فرم های مربوطه نظر سنجی ارائه خدمت 
1 فرایند پاسخ دهی به نامه های اداری فرایند مستندات         ترکیبی
2 فرایند  رسیدگی به شکایات فرایند مستندات          
3 فرایند  صدور شناسنامه نوزاد فرایند مستندات          
4 پذیرش بیمار در بیمارستان  فرایند  مستندات          
5 ترخیص بیمار با رضایت شخصی  فرایند  مستندات          
6 ترخیص بیمار با دستور پزشک  فرایند  مستندات          
7 انجام درخواست گرافی ساده بیماران بستری  فرایند  مستندات          
8  تحویل دارو به بیماران بستری  فرایند  مستندات          
9 آموزش به بیمار  فرایند  مستندات          
10 ثبت دستورات شفاهی پزشک  فرایند  مستندات          
11 دارودهی صحیح  فرایند  مستندات          
12 احیای قلبی و ریوی  فرایند  مستندات          
13 درخواست مشاوره  فرایند  مستندات          
14 مدیریت مواجهه شغلی  فرایند  مستندات          
15 نگهداری و انتقال نمونه های پاتولوژی  به آزمایشگاه  فرایند  مستندات          
16 ارائه مدارک بالینی بیمار فرایند مستندات          
www.3dots.ir