تقویم روز
امروز سه شنبه 30 مرداد ماه 1397 ساعت 10:13 ق ظ

 

عبارت مورد جستجوی خود را در کادر زیر وارد کنید

بیمارستان 22 بهمن

      

ردیف عنوان خدمت فرایند  مستندات  مسئول شماره تماس فرم های مربوطه نظر سنجی ارائه خدمت 
1 فرایند پاسخ دهی به نامه های اداری فرایند مستندات          
2 فرایند رسیدگی به شکایات فرایند مستندات          
3 ارائه مدارک بالینی بیمار فرایند مستندات          
4  پذیرش بیمار در بیمارستان  فرایند  مستندات          
5 ترخیص بیمار با رضایت شخصی فرایند  مستندات          
6 ترخیص بیمار با دستور پزشک فرایند  مستندات          
7 ارائه خدمات دیالیز فرایند  مستندات          
8 ارائه خدمات تالاسمی  فرایند  مستندات          
9 انجام درخواست گرافی ساده بیماران بستری  فرایند  مستندات          
10  تحویل دارو به بیماران بستری  فرایند  مستندات          
11 آموزش به بیمار  فرایند  مستندات          
12 ثبت دستورات شفاهی پزشک  فرایند  مستندات          
 13 دارودهی صحیح  فرایند  مستندات          
 14 احیای قلبی و ریوی  فرایند  مستندات          
 15 درخواست مشاوره  فرایند  مستندات          
16 مدیریت مواجهه شغلی  فرایند  مستندات          
 17 نگهداری و انتقال نمونه های پاتولوژی  به آزمایشگاه  فرایند  مستندات          
www.3dots.ir