تقویم روز
امروز یکشنبه 11 خرداد ماه 1399 ساعت 18:41 ب ظ

شرح وظایف کارشناس درامد های معاونت درمان

شرح وظایف مسئول درآمد  معاونت درمان ونماینده بیمه دانشکده

       نظارت براجرای صحیح تعرفه های خدمات درمانی  طبق دستورالعمل وزارت بهداشت ودرمان

       بررسی و کنترل مجموع عملکـرد صندوقها بر اساس گزارشات HIS مطابقت قبوض برگشتی و فیشهای واریـز به بانک

      تهیه گزارش بازدیدوارسال به معاونت درمان وارسال رونوشت به مدیریت امور مالی دانشکده

       کنترل  صورت حساب واریزی سازمان های بیمه ومقایسه با صورتحساب های  بانکی، واحدها ی تابعه ،ودر صورت تاخیر در پرداخت از سوی سازمان های بیمه وپیگیری لازم تا حصول نتیجه 

       نظارت برثبت وارسال آمار بیمارستان ها به تفکیک مصدومین  ترافیکی ،بیماران  نیازمند و صعب العلاج بیمارستانها وپیگیری تا دریافت  اعتبار مربوطه

       نظارت وپیگیری برتهیه اسناد ارسالی به سازمان های  بیمه سلامت،نیروهای مسلح، تامین اجتماعی ،کمیته امداد و سایر سازمانهای طرف قرارداد ( اعم از بانکها ، بیمه ایران ، بیمه دانا،بهداری، زندانها و .... )

        پیگیری مطالبات و کسورات از سازمانهای طرف قراردادو تشکلیل جلسات درون سازمانی  با همکاری همکاران مراکز

       مراجعه  منظم  ومکرر به سازمان های بیمه وپیگیری ودریافت دستورالعمل سازمان های بیمه وانتقال به مدیران اجرایی در بخش درمان  

        پیگیـری  وهمکاری  مناسب با نمایندگان سازمان های  بیمه  وبرگزاری جلسات برون سازمانی  با حضور نمایندگان سازمانهای طرف قرارداد جهت بررسی مسائل و مشکلات بیمه ای

       تنظیم بیلان درآمدهای  درمانی و دارویی با توجه به آمار عملکرد واحدهای تابعه

      نظارت بر ثبت اطلاعات سامانه سجاد توسط مراکز

پیوند های مفید