معاون توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی دانشکده از نحوه خدمت رسانی کارکنان ستادی دانشکده در هفته دوم آذر ماه خبر داد.

 جواد مسیح آبادی درگفتگو با وبدا گفت: کارکنانی که در هفته دوم آذرماه از دورکاری استفاده می کنند باید تحت نظارت مدیر مربوطه امور محوله را به صورت کامل و مطلوب انجام دهند و در صورت نیاز به حضور درمحل کار  دراسرع وقت مراجعه و انجام وظیفه نمایند.

مسیح آبادی افزود: در ستاد معاونت  فرهنگی و دانشجویی صرفا واحدهایی که بر اساس تشخیص معاون مربوطه برنامه ریزی برای خدمت رسانی حضوری دارند، حضورشان الزامی است.

وی ادامه داد: ستاد معاونت آموزشی و معاونت تحقیقات  و فناوری  با  30 درصد ظرفیت کارکنان فعال خواهند بود و اسامی واحدها و پرسنلی که در این هفته در محل کار باید حاضر باشند توسط معاونین هر حوزه اعلام می گردد.

جواد مسیح آبادی در ادامه یادآور شد: معاونت های بهداشت، درمان  و غذا و دارو، طبق برنامه ریزی معاونین مربوطه  با ظرفیت پنجاه درصد فعال است و واحدها و پرسنلی که در این هفته می بایست فعال و یا در محل کار خود حاضر باشند توسط معاونین هر حوزه اطلاع رسانی می شود.

معاون توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی بیان کرد: ستاد معاونت توسعه مدیریت منابع و مدیریت های زیر مجموعه رئیس دانشکده با نظر مدیر حوزه ریاست به گونه ای که در انجام وظایف وقفه ای  ایجاد نشود، خدمت رسانی خواهند کرد.

مسیح آبادی در پایان خاطر نشان کرد: حضور مدیران ارشد، میانی و پایه در محل کارشان در این هفته  الزامی است. همچنین حضور کارکنان در مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستان ها و مراکزی که مراجعه مردمی دارند کما فی السابق خواهد بود. 

جواد مسیح آبادی از روسای  بیمارستان ها و شبکه های زیر مجموعه دانشکده خواست برای حضور کارکنان واحدهای اداری و ستادی  تحت پوشش خود  به نحوی که در پاسخگویی به ارباب رجوع  خللی ایجاد نگردد برنامه ریزی کنند.