معاون توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی با همراهی معاون درمان روز سه شنبه یکم مهرماه از بیمارستان های 22بهمن و حکیم کردند.

جواد مسیح آبادی و دکترقاسم مشارموحد از بیمارستان های 22 بهمن و حکیم در پی جابجایی بخش ترومای بیمارستان 22 بهمن به بیمارستان حکیم بازدید کردند.

 جواد مسیح آبادی در حاشیه این بازدیدگفت: یكی از معیارهای اصلی در بحث عدالت اجتماعی ارایه خدمات بهداشتی و درمانی مناسب به اقشار مختلف جامعه است و با وجود تمامی تلاش های انجام شده وارتقای كیفی بیمارستان های دولتی، این مراكز خدماتی با پاره ای از مسائل مواجه اند كه نیازبه ترمیم و بهسازی ورفع آن ها ضروری است.

وی افزود: نظربه تاکید رئیس محترم دانشکده مبنی بر بهسازی فضاهای خدمت رسانی به ارباب رجوع بازدید صورت گرفت وطی بازدید شرایط اتاق های عمل بیمارستان 22 بهمن مناسب به نظرنمی رسید که مقرر شد در اسرع وقت بهسازی و رفع نواقص شروع شود.

در ادامه مدیر توسعه منابع فیزیکی مهندس کیوانی فرد بیان کرد: با توجه به ضرورت ارتقای سطح بهداشتی اتاق های عمل و سطح دسترسی به خدمات مورد لزوم جراحی و بستری، لزوم تهویه مناسب و ایده آل، استریلیزه بودن فضای ورودی و غیره ...طراحی های لازم انجام خواهد شد و با عنایت به دستور معاون محترم توسعه در چهارچوب بسته های اعتباربخشی برلزوم استاندارد سازی و بهینه سازی بخش اتاق عمل در کمترین زمان ممکن نسبت به بازسازی اقدام می شود.