مراسم قرائت سوگندنامه و منشور اخلاقی کارکنان مدیریت توسعه سازمان وسرمایه انسانی دانشکده علوم پزشکی نیشابور برگزار شد.

مدیر توسعه سازمان و سرمایه انسانی دانشکده درگفت و گو با وبدا بیان کرد: با عنایت به اینکه دستگاه های اجرایی موظف به پایبندی وفراهم نمودن تسهیلات لازم جهت ادای سوگندنامه و امضای منشور اخلاقی آن سازمان می باشند با توجه به اهمیت این موضوع منشوراخلاقی دانشکده به واحدهای تابعه درتاریخ بیست و دوم شهریور 99 ابلاغ شد.

وی افزود: با توجه به اهمیت این موضوع سوگندنامه اداری در جلسه گزارش عملکرد 6 ماهه اول مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی، توسط همکاران حاضر در جلسه قرائت و به منظور اشاعه فرهنگ منشور اخلاقی، معاون محترم توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی سوگندنامه اداری و منشور اخلاقی دانشکده را امضا نمودند.

در ادامه جواد مسیح آبادی ضمن تقدیر و تشکر از پرسنل زیر مجموعه منابع انسانی در خصوص شاخص های عملکردی، به اهمیت و پایبندی به سوگند نامه اداری و منشور اخلاقی اشاره کرد و افزود: کارمندان باید در بدو استخدام، باید  مراحل گزینش، تمهیدات لازم  برای ادای سوگند و امضای منشور اخلاقی و اداری کارمندان دولت را طی کنند  و سوگند نامه و منشور امضا شده را در پرونده پرسنلی خود نگهداری کنند.

برای مشاهده منشور اخلاقی و سوگند نامه اینجا کلیک کنید.