دومین جلسه بررسی مشکلات موجود در سامانه حضور و غیاب دانشکده در سال99 با حضور مدیر توسعه سازمان و سرمایه انسانی دانشکده و رابطان سامانه در محل سالن جلسات معاونت توسعه مدیریت و منابع برگزار شد. 

خدیجه احمدی ضمن تشکر از تلاش های ارزنده رابطان سامانه حضور و غیاب دانشکده در راستای به ثمر رسیدن انضباط اداری گفت: حضوروغیاب مسئله مهمی است که  فصل دوازدهم قانون مدیریت خدمات کشوری را به خود اختصاص داده است  و خواستار  بازنگری در فرآیند جاری حضور و غیاب کارکنان دانشکده شد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد امیدواریم با اصلاح فرایند مرخصی کارکنان(پرسنل با مانده مرخصی منفی) ، مشکلات موجود در سامانه حضوروغیاب واحدهای سازمانی رفع شود.

مدیر توسعه سازمان و سرمایه انسانی در پایان بر لزوم اخذ گزارش کارکرد پرسنل به صورت ماهانه تاکید و بیان کرد: امیدواریم با برگزاری منظم جلسات حضور و غیاب ضمن آسیب شناسی مشکلات موجود شاهد بهبود فرآیند های این حوزه و متناسب سازی این سامانه در راستای اجرای آیین نامه حضور و غیاب کارکنان باشیم.