جلسه ی بررسی عملکرد حوزه های تخصصی در زمینه برنامه عملیاتی سال 98 (HOP) روز دوشنبه بیست و چهارم شهریور ماه برگزار شد.

در این جلسه که با حضور  رئیس دانشکده، معاونان و روسای حوزه های تخصصی برگزار در محل ستاد مرکزی برگزار شد، عملکرد حوزه های تخصصی در زمینه برنامه عملیاتی سال 98 در سامانه HOP مورد نقد و بررسی قرار گرفت .

رئیس دانشکده در این جلسه بر ضرورت توجه به برنامه ریزی عملیاتی با توجه به رتبه بندی کشوری دانشگاه ها بر اساس امتیاز کسب شده در سامانه برنامه ریزی عملیاتی تاکیدکرد.

معاون توسعه میریت منابع و برنامه ریزی نیز با توجه به گزارش عملکرد حوزه ها در مقایسه با میانه ی کشوری و عملکرد سال قبل بر ارتباط با ناظرین وزارت جهت اطلاع از مستندات مورد نیاز و خوداظهاری به موقع و دقیق اشاره کرد .

در ادامه از حوزه های تخصصی  که برآیند عملکرد آن ها مساوی و یا بیشتر از میانه کشوری بود شامل معاونت بهداشت، اداره حفاظت فیزیکی و حراست، اداره پرستاری و روابط عمومی تقدیر بعمل آمد.