سومین فراخوان جذب پیشنهادات و تجارب دانشکده نیشابور اعلام شد.

سومین فراخوان دبیرخانه مدیریت دانش (پیشنهادات و تجارب ) به شرح ذیل اعلام میگردد. مهلت شرکت در سومین جشنواره پیشنهادات و تجارب برتر تا مورخ 99/10/30 می باشد.

اهم محورهای جذب پیشنهادات و تجارب به شرح ذیل است :

  • راههای پیشگیری،درمان و مبازه با کووید 19
  • افزایش درآمدها
  • کاهش هرینه ها 
  • تقویت کار گروهی 
  • افرایش انگیزه کارکنان و رضایت کارکنان و ارباب رجوعان سازمان 
  • ارائه خدمات به صورت غیر حضوری 
  • افزایش ایمنی بیمار و پرسنل 
  • جذب مشارکت های مردمی در زمینه های افزایش سطح شاخص های بهداشتی و کاهش آسیب های اجتماعی

در این جشنواره از پیشنهادات و تجارب برتر با اهدای جایز تقدیر به عمل خواهد آمد. همچنین سه پیشنهاد و سه تجربه برتر جهت شرکت در جشنواره کشوری به وزارت معرفی خواهد شد

سامانه ثبت پیشنهادات:  https://sus.behdasht.gov.ir/SCH/SCHEnList.aspx

سامانه ثبت تجارب:   https://exm.behdasht.gov.ir/SES/SESEnList.aspx   

جهت دریافت اطلاعات تکمیلی می توانید با ما تماس بگیرید :43307164        

 دبیر خانه مدیریت دانش