معاون توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی از تامین اعتبار، خرید و تحویل مخازن اکسیژن به بیمارستان ها خبر داد.  

جواد مسیح آبادی به وب دا گفت: اقدامات سریع و مناسب در بحران مهم است و این امر میسر نمی شود مگر اینکه تجهیزات اصلی مربوط به شرایط بحرانی پیش بینی و از قبل تهیه شده باشد.

وی ادامه داد: در راستای مقابله با کرونا و همچنین نیاز بیشتر بیمارستان ها به اکسیژن و جلوگیری از مشکلات احتمالی دو مجموعه مخزن ذخیره اکسیژن مایع جهت بیمارستان های حکیم و 22 بهمن نیشابور به اعتبار 30 میلیارد و 135 میلیون ریال خریداری شده که هر کدام قابلیت ذخیره و نگهداری اکسیژن مایع به میزان 20 تن را دارد و به ظرفیت های موجود بیمارستان ها اضافه شده است.

 وی افزود : روز سه شنبه سی و یکم فروردین تجهیزات مربوطه در بیمارستان های حکیم و 22 بهمن تحویل بیمارستان ها شد و در روزهای آینده نصب می شود. با بهره برداری از این مخازن وضعیت مطمئن تری در تامین اکسیژن مایع نسبت به قبل داریم و امکان پشتیبانی  به تعداد روزهای بیشتری میسر می شود.