معاون تحقیقات و فناوری با صدور حکمی دکتر حمید عباسی  را به عنوان سرپرست کمیته تحقیقات و دانشجویی انتخاب کرد. به گزارش وب دا متن ابلاغ صادر شده بدین شرح است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر عباسی

عضو محترم هیات علمی

با توجه به تجربه و توانمندی های جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی نیشابور به مدت یک سال منصوب می گردید. امید است در برنامه ریزی و نظارت بر امور مربوطه به شرح ذیل موفق و موید باشید.

  • نظارت بر حسن اجرای امور و هدایت علمی و عملی کمیته
  • جذب دانشجویان فعال با همکاری مدیران گروههای آموزشی جهت انجام پروژه های تحقیقاتی دانشجویی
  • برگزاری کارگاههای آموزشی جهت تقویت بنیه علمی پژوهشی دانشجویان
  • ایجاد ارتباط با اساتید و مسئولین دانشکده در جهت نیل به اهداف کمیته
  • نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای پژوهشی کمیته( علمی- اخلاقی)
  • تطبیق اهداف کمیته تحقیقات دانشجویی با شیوه نامه ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی کشوری
  • پیگیری امور مربوط به ارتباط کمیته با نهادهای داخل و خارج دانشکده
  • ارسال گزارش عملکرد کمیته به مسئولین مربوطه طبق سلسله مراتب اداری
  • تعامل و همکاری با کمیته های تحقیقات دانشجویی سایر دانشگاه های علوم پزشکی کشور
  • انتصاب و صدور حکم دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده   

 

دکتر مرتضی شمشیرگران 

سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده