معاون تحقیقات و فناوری دانشکده با صدور پیامی هفته پژوهش را به دست اندرکاران این حوزه تبریک گفت. به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری؛ متن پیام  دکتر مرتضی شمشیرگران بدین شرح است:

روز و هفته پژوهش و فناوری را به محققین اخلاق مدار و متعهد وخستگی ناپذیر دانشکده علوم پزشکی نیشابور با رویکرد "پژوهش و فناوری در جهش تولید " تبریک وشادباش عرض می نمایم.

 پژوهش و فناوری نقش انکارناپذیری در توسعه و رشد یک جامعه ایفا می کند. ارتباط توسعه پایدار با ساختارها وبستر های مناسب علمی و تحقیقاتی یک جامعه رابطه ای تنگاتنگ داشته و تصمیم گیری بر مبنای شواهد علمی و بر پایه تحقیقات علمی و کاربردی ریسک آزمون و خطا را کاهش داده ومنجر به نتایج مطلوبتری خواهدشد.

سالی که گذشت بسیار پر فراز ونشیب بود و پاندمی کووید 19 در تمام عرضه های زندگی مان تاثیرات انکارناپذیری برجای گذاشته است و در حوزه تحقیقات و فناوری به واسطه محدودیت های مادی و منابع مشکلات زیادی برایمان ایجاد کرد.

با این وجود کلیه پژوهشگران ، فناوران و اعضای محترم هیات علمی تلاش های بینظیری در طی این مسیر پر پیچ وخم  داشته اند ؛ که موجب افتخارات زیادی برای جامعه علمی شهر شهیر نیشابور و کشور بوده است. از این فرصت استفاده میکنم و از تمامی زحمات شما بزرگواران تشکر وقدردانی می نمایم.

دکتر مرتضی شمشیرگران

معاون تحقیقات و فناوری دانشکده