مدیر گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس از برگزاری آزمون جامع مامایی در معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی نیشابور خبر داد.

فاطمه بوژآبادی گفت: مامایی شغلی، طاقت فرسا ولی زندگی آفرین است. همکاران گروه مامایی در اپیدمی کرونا نقش مهمی در سلامت زنان و کاهش مرگ و میر مادر به عهده دارند بدین جهت نیاز است که همکاران ماما دانش علمی  و عملی خود را جهت ارائه هر چه بهتر خدمات به شهروندان ارتقا دهند.

وی در ادامه عنوان کرد: آزمون تخصصی ویژه همکاران ماما شاغل در مراکز خدمات جامع بهداشتی درمانی دانشکده علوم پزشکی نیشابور (سه شهرستان نیشابور، فیروزه و زبرخان) با هدف ارتقای سطح علمی و باز آموزی دستورالعمل های بهداشتی در خصوص مراقبت مادران باردار و زنان میانسال و باروری سالم برگزار گردید.

این آزمون شنبه، دوم اسفند ماه در محل دانشکده بهداشت و پیرا پزشکی برگزار گردید.