مدیر گروه سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی نیشابور گفت: به همّت کارشناسان سلامت روان 12 هزارو 825 مورد خدمات مشاوره، پیگیری و مراقبت از ابتدای بحران کرونا تا کنون صورت گرفته است.

دکتر محمد آذینی در مصاحبه با وب دا گفت: از ابتدای شیوع بیماری کرونا در اسفند 99 خدمات این گروه در قالب مشاوره سوگ برای بازماندگان متوفیان ناشی از کرونا و آموزش کنترل استرس و نگرانی برای بیماران ترخیص شده و خانواده های آنان شروع و آموزش مهارت های زندگی و خودمراقبتی برای عموم مردم ارائه گردید و این خدمات همچنان ادامه دارد.

وی  در ادامه افزود: با توجه به اینکه در بحران جهانی کووید 19 افراد زیادی عزیزان خود را از دست داده اند و خود و سایر افراد خانواده نیز در معرض خطر بیمار شدن هستند و ممکن است در برخی موارد نیز سوگ پیچیده یا عارضه دار مشاهده گردد پس مشاوره سوگ به عنوان اقدام پیشگیرانه و مداخله زود هنگام برای این سوگواران انجام می گیرد.

وی عنوان کرد: که سرمایه گذاری در حوزه سلامت روان مساوی با کاهش آسیب های روانی و اجتماعی است و کمک به بازماندگان برای سازگار شدن با فقدان عزیز از دست رفته و قادر بودن به انطباق با واقعیت جدید زندگی و همچنین کاهش نگرانی در بیماران ترخیص شده و خانواده هایشان، از جمله اهداف اجرای این برنامه ها می باشد و کلیه کارشناسان سلامت روان شهرستان های نیشابور، فیروزه و زبرخان با نهایت تلاش و ایثارگری در اجرای برنامه همکاری دارند و در کنار سایر عزیزان در جهت کاهش عوارض ناشی از بیماری گام برمی دارند.

دکتر محمد آذینی گفت: علاوه بر فعالیت های فوق، آموزش مهارت های زندگی و خودمراقبتی نیز در دستور کار قرار دارد و همچنین تهیه متون آموزشی و بارگذاری در سایت دانشکده علوم پزشکی برای بهره برداری پرسنل، عموم مردم و اصحاب رسانه از دیگر فعالیت های این گروه برای کاهش بار روانی بیماری کووید 19 می باشد و در ضمن روانشناسان معاونت بهداشت در سامانه کشوری 4030 مشغول به انجام وظیفه می باشند.

وی در پایان بیان کرد: آگاهی و بهره مندی مردم از این فعالیت ها نقش بسیار مهمی در کاهش نگرانی و استرس ناشی از بیماری و سازگاری با فقدان عزیزان در بازماندگان متوفیان ناشی از بیماری کووید 19 دارداز آنها می تواند در کاهش بار روانی ناشی از بیماری کرونا اثر مثبت داشته و نگرانی و استرس آنان را کاهش دهد.