مدیر گروه بهداشت حرفه ای معاونت بهداشت از  برگزاری کارگروه بررسی مشکلات کارگاه های کوچک و راهکار های لازم با حضور اعضای هیئت علمی دانشکده وکارشناسان بهداشت حرفه ای نیشابور خبر داد.

مهندس علی جهان پاک با اعلام این خبر به وب دا گفت: با توجه به اینکه طبق آمار های موجود بیش از 96 درصد کارگاه های شهرستان را واحد های کاری کوچک تشکیل می دهند و بیش از 49 درصد نیروی کار در این کارگاه ها مشغول به کار می باشند، این کارگروه با هدف بررسی مشکلات کارگاه های کوچک و ارائه ی راهکار های لازم با حضور اعضای هیئت علمی دانشگاه و کارشناسان ستادی معاونت بهداشت برگزار شد.

رئیس گروه بهداشت حرفه ای عنوان کرد: در این جلسه به بررسی مشکلات کارگاه های مذکور و  ارائه ی راهکار های لازم به منظور ارتقای خدمات بهداشت حرفه ای به کارگاه های کوچک، خویش فرما و مشاغل غیر رسمی پرداخته شد و مصوب گردید از ظرفیت کارآموزان دانشجویی در خصوص اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار استفاده شود.

 مهندس پیرانی کارشناس بهداشت حرفه ای معاونت بهداشت نیز ضمن اعلام آمادگی اعضای هیئت علمی دانشگاه در خصوص ارائه  راهکار های فنی و مهندسی به صورت مشاوره ای در خصوص آموزش دوره های تخصصی ویژه کارشناسان بهداشت حرفه ای وبا اشاره به اهمیت کارگاه های کوچک و گستردگی آن در شهرستان های نیشابور، فیروزه و زبرخان، شناسایی، کنترل و اندازه گیری عوامل زیان آور در این مشاغل را ضروری دانست و. افزود:امید است کارفرمایان و کارگران توصیه های ایمنی را مدنظر قرار دهند تا شاهد کاهش ابتلا به بیماری ها و حوادث شغلی باشیم.