به گزارش وب دا صبح روز شنبه بیست ودوم شهریور 99 با حضور جمعی از مسئولان معاونت بهداشت، دهیاران واعضای شورای اسلامی روستای دهنو خالصه وهمکاران شاغل در مرکز خدمات جامع سلامت شهدای دهنوخالصه، واحد دندانپزشکی این مرکز افتتاح شد.

کارشناس مسئول سلامت دهان ودندان معاونت بهداشت ضمن اعلام این خبرخاطرنشان کرد: منطقه دهنو خالصه درحاشیه شهرنیشابور واقع شده وجمعیتی حدود پنج هزار نفررا تحت پوشش دارد و  نیاز مبرم به ارائه خدمات سلامت دهان ودندان برای مردم این منطقه وجود داشت و پیگیری های لازم در خصوص خرید وسایل و تجهیزات، تامین نیرو وسایر موارد صورت گرفت وبا هزینه ای بالغ بریک میلیاردوپانصد میلیون ریال تجهیزات مورد نظر توسط معاونت بهداشت خریداری گردید.

دکتر مطفی غبدیان ضمن تشکر از همکاری رئیس محترم دانشکده و معاون بهداشت گفت: امید است این خدمت گامی موثر در جهت ارتقای سلامت دهان ودندان جمعیت کم برخورداراین منطقه باشد.