ماه مبارک رمضان به عنوان یک فریضه ی الهی علاوه بر ارتقای سلامت معنوی در بهبود سلامت روان افراد و جامعه نیز نقش بسیار مؤثری دارد.

مدیر گروه سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی نیشابور گفت: مقید بودن به انجام اعمال این ماه تحول عظیمی در انسان ایجاد می کند به طوری که جایگاه خود و اشرف مخلوقات بودن را بهتر درک می کند و این اساس مهارت خودآگاهی است و در جریان این تحول به شناخت خداوند می رسد و با آسمانی شدن و خدایی شدن به سلامت روان خود و جامعه ای که در آن زندگی می کند کمک می کند.

دکتر محمد آذینی افزود: این اعمال بهترین تمرین برای کسب مهارت تاب آوری است. با تاب آوری ذهن انسان لبریز از افکار مثبت می شود به گونه ای که جایی برای افکار منفی باقی نمی ماند و این مسئله باعث آرامش انسان و دوری از اضطراب و افسردگی می شود و همچنین آموزه های دینی که در این ماه بیشتر خودش را نشان می دهد همراه با توکل بر خداوند باعث افزاش اعتماد به نفس شده و تأثیر مثبت در تصمیم گیری های درست و دوری از اضطراب و استرس دارد.

وی در ادامه چکیده ی آثار روزه داری بر سلامت روان و اجتماعی جامعه را این گونه بیان کرد:

  • خودداری از گناه و کسب سلامت رفتاری
  • افزایش صبر و استقامت در مقابل ناملایمات و کاهش آسیب های اجتماعی
  • افزایش عزت نفس و اعتماد به نفس و کاهش اضطراب و افسردگی
  • تمرین مهارت نه گفتن در مقابل تمایلات نفسانی و غیر معقول دیگران
  • تمرین مهارت های ارتباط مؤثر و بین فردی و همدلی

مدیر گروه سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد معاونت  در پایان اظهار امیدواری نمود : با استفاده از آثار این ماه و حفظ و به کارگیری آن در کل دوران زندگی، شاهد جامعه ای سالم در همه ی ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی باشیم.